Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2017

logo

Projekt nr RPZP.08.05.00-32-K008/16-00

"Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie"

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu i planowane efekty:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie. poprzez :

 1. wsparcie uczniów w wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, oraz kształceniu postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy.
 2. umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce,
 3. wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu,
 4. możliwość zaistnienia na rynku pracy, poruszanie się po nim, łatwiejsze znajdywanie zatrudnienia,
 5. wzrost umiejętności i wiedzy informatyczno-technologicznej, poszerzenie wiedzy uczniów o nowe wiadomości i technologie
 6. zmniejszenie granic między uczniami, poprawa stosunków, wzajemnych relacji wśród uczniów spowodowanych dysproporcją w nauce,
 7. doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej
  i poruszania się na rynku pracy
 8. wsparcie uczniów w stymulowaniu rozwoju poznawczego i zmniejszeniu trudności
  w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych
 9. aktywność społeczna, umiejętność odnajdywania się w grupie, dostosowanie
  i współpraca z otoczeniem, komunikacja międzyludzka
 10. wsparcie rodziców w procesie dydaktyczno – wychowawczym ich dzieci.

Całość operacji ma za zadanie podniesienie poziomu kształcenia w placówce, który z kolei odzwierciedli się w przyszłych wynikach egzaminów. Projekt pozwoli na uzyskanie niezbędnych umiejętności, wiedzy czy kompetencji potrzebnych w dorosłym życiu, m.in. zdolności do efektywnego poszukiwania zatrudnienia czy umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Ponadto osiągnięcie celu głównego zapewni równocześnie kompleksowy rozwój intelektualny, osobowościowy i fizyczny uczniów, a także zapobiegnie nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery.


Krótki opis projektu:

 

Planowany do realizacji projekt polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w trakcie trwania wybranego roku szkolnego, których celem będzie wspomóc placówkę w realizacji jej zadań statutowych. Ponadto w ramach projektu planuje się także doposażenie placówki, zatrudnienie kadry nauczającej, prowadzenie biura projektu, zakup busa i prowadzenie usługi przewozowej. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 110 uczniów placówki z klas IV-VI. Projekt zakłada realizację następujących zajęć (pod warunkiem chęci uczestnictwa uczniów):

 1. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, przyrody.
 2. naukę przez doświadczenie, co umożliwia uczniom sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie; w ramach tego uczniowie mieliby praktyczne warsztaty wyjazdowe, aby zobaczyć jak „funkcjonuje świat”, tj. obserwowanie zwierząt, poznawanie przyrody, wyjazdy do teatru, muzeum, kina, zakładów pracy.
 3. zajęcia informatyczne, które pomogą rozwijać uzdolnienia, kształtować i rozwijać kompetencje cyfrowe uczniów (obsługa programów, bezpieczeństwo w Internecie, nauka programowania, wyszukiwanie informacji).
 4. zajęcia specjalistyczne prowadzone w celu stymulowania rozwoju poznawczego
  i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych: logopedyczne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne (sposoby wyrażania emocji i radzenia sobie
  z nimi, zasady dobrego zachowania w różnych miejscach).

Ponadto w ramach projektu planuje się nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym
w celu realizacji programów edukacyjnych, organizowanie spotkań (wycieczek) poza szkołą. Zajęcia realizowane w ramach projektu będą z jednej strony wyrównywać umiejętności i wiedzę uczniów z problemami w nauce, a z drugiej strony doskonalić zdobytą już wiedzę oraz kompetencje kluczowe w zakresie informatyki, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

 

Wartość projektu: 375 312,50 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 319 015,62 zł.
Wkład budżetu państwa: 18 761,88 zł.

Wkład własny Gminy Człopa: 37 535,00 zł

 

Pliki do pobrania