Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2017

logo

Projekt nr RPZP.08.05.00-32-K009/16-00

"Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie"

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Cel główny projektu i planowane efekty:

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Człopie. poprzez :

 1. wsparcie uczniów w wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, oraz kształceniu postaw i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy.
 2. umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce,
 3. wdrożenie innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu,
 4. możliwość zaistnienia na rynku pracy, poruszanie się po nim, łatwiejsze znajdywanie zatrudnienia,
 5. wzrost umiejętności i wiedzy informatyczno-technologicznej, poszerzenie wiedzy uczniów o nowe wiadomości i technologie
 6. zmniejszenie granic między uczniami, poprawa stosunków, wzajemnych relacji wśród uczniów spowodowanych dysproporcją w nauce,
 7. doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej
  i poruszania się na rynku pracy
 8. wsparcie uczniów w stymulowaniu rozwoju poznawczego i zmniejszeniu trudności
  w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych
 9. aktywność społeczna, umiejętność odnajdywania się w grupie, dostosowanie
  i współpraca z otoczeniem, komunikacja międzyludzka
 10. wsparcie rodziców w procesie dydaktyczno – wychowawczym ich dzieci.

Całość operacji ma za zadanie podniesienie poziomu kształcenia w placówce, który z kolei odzwierciedli się w przyszłych wynikach egzaminów. Projekt pozwoli na uzyskanie niezbędnych umiejętności, wiedzy czy kompetencji potrzebnych w dorosłym życiu, m.in. zdolności do efektywnego poszukiwania zatrudnienia czy umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce. Ponadto osiągnięcie celu głównego zapewni równocześnie kompleksowy rozwój intelektualny, osobowościowy i fizyczny uczniów, a także zapobiegnie nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery.


Krótki opis projektu:

 

Planowany do realizacji projekt polegać będzie na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć edukacyjnych w trakcie trwania wybranego roku szkolnego, których celem będzie wspomóc placówkę w realizacji jej zadań statutowych. Ponadto w ramach projektu planuje się także doposażenie placówki, zatrudnienie kadry nauczającej, prowadzenie biura projektu, zakup busa i prowadzenie usługi przewozowej. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 118 uczniów placówki z klas I-III. Projekt zakłada realizację następujących zajęć (pod warunkiem chęci uczestnictwa uczniów):

 1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego oraz przedmiotów przyrodniczych przeznaczone dla klas I-II,
 2. zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z poszczególnych części dla klas III,
 3. Zajęcia pn. „twórcze rozwiązywanie problemów na przedmiotach matematyczno-przyrodniczych”,
 4. „Bliżej siebie - bliżej Europy” – zajęcia praktyczne nauki języka niemieckiego i angielskiego,
 5. „Bliżej chemii i fizyki” zajęcia rozwijające zainteresowania fizyką i chemią, polegające na obserwacji i wykonywaniu ciekawych doświadczeń i eksperymentów fizyczno-chemicznych,
 6. „Języki obce na scenie” – zajęcia teatralne w językach obcych,
 7. „I ty możesz zostać Archimedesem” – program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie,
 8. „Droga do kariery” – doradztwo edukacyjno-zawodowe obejmujące ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów dla uczniów klas I–III,
 9. Zajęcia teatralne, artystyczne, techniczne kształtujące postawy emocjonalne, społeczne.

Ponadto w ramach projektu planuje się nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym
w celu realizacji programów edukacyjnych, organizowanie spotkań (wycieczek) poza szkołą. Zajęcia realizowane w ramach projektu będą z jednej strony wyrównywać umiejętności i wiedzę uczniów z problemami w nauce, a z drugiej strony doskonalić zdobytą już wiedzę oraz kompetencje kluczowe w zakresie informatyki, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

 

Wartość projektu: 375 312,50 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 319 015,62 zł.
Wkład budżetu państwa: 18 761,88 zł.

Wkład własny Gminy Człopa: 37 535,00 zł

Pliki do pobrania