Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

CYFROWA GMINA - WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

CYFROWA GMINA - WAŻNY KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSKI O WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU „GRANTY PPGR”

Gmina Człopa nie wzywa do składania dodatkowych dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach dot. otrzymania na własność sprzętu komputerowego. Pracownicy urzędu sami, na podstawie danych uzyskanych z KOWR oraz innych rejestrów państwowych zweryfikują złożone wnioski.

Dopiero w przypadku braku możliwości uzyskania potrzebnych informacji lub powzięcia innych wątpliwości co do treści przedstawionych dokumentów, Gmina skontaktuje się telefonicznie z wybranymi wnioskodawcami.

Weryfikacja dokumentów potrwa do 16 grudnia 2021 r. O dalszych postępach w sprawie będziemy informować na bieżąco.

***20.10.2021***

Informujemy, iż Gmina Człopa prowadzi nabór osób zainteresowanych udziałem w  projekcie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Wsparcie dotyczy możliwości otrzymania na własność następującego sprzętu: komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu z niezbędnym oprogramowaniem dla uczniów szkoły podstawowej lub średniej.

Zgodnie z aktualnym Regulaminem konkursu, aby dzieci i wnuki byłych pracowników PGR kwalifikowały się do uzyskania wsparcia powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  1. dziecko ma zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria muszą złożyć odpowiednie oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa. Dla sprawnego weryfikowania wniosków prosimy dodatkowo o załączenie dokumentów poświadczających zatrudnienie w PGR.

Nabór trwa od 21.10.2021 r. od  02.11.2021 r. do godz. 15.00

Program zostanie uruchomiony  po podpisaniu przez Gminę Człopa stosownej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa i dokonaniu zakupu komputerów zgodnie z obowiązującymi przepisami (najprawdopodobniej w I kwartale 2022 roku).

Osoby, którym zostanie przekazany sprzęt komputerowy, zostaną zobowiązane do utrzymania tzw. „trwałości projektu”. Oznacza to m.in.  dokonywanie na koszt własny przez kolejne 2 lata niezbędnych napraw oraz okazywanie sprzętu na wezwanie Gminy lub Grantodawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa

Druki wniosków można pobrać w urzędzie lub poniżej:

1. Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

2. Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zobacz plakat