Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące podziału Sołectwa Drzonowo na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Drzonowo i Drzonowo Wałeckie.

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących podziału Sołectwa Drzonowo na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Drzonowo i Drzonowo Wałeckie.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz § 8 ust. 1. Uchwały nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy zarządzam, co następuje:

§1

 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w zakresie podziału Sołectwa Drzonowo na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Drzonowo i Drzonowo Wałeckie.
 2. Celem przeprowadzenia konsultacji jest poznanie opinii dotyczącej podziału Sołectwa Drzonowo na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Drzonowo i Sołectwo Drzonowo Wałeckie
 3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje wszystkich mieszkańców stale zamieszkałych na obszarze miejscowości Drzonowo i Drzonowo Wałeckie, którzy w dniu przeprowadzenia konsultacji mają ukończone 18 lat.
 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

§2

 1. Rozpoczęcie konsultacji ustala się na dzień 22 listopada 2021 r.
 2. Zakończenie konsultacji ustala się na dzień 20 stycznia 2022 r.

§ 3

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Sołectwa Drzonowo w formie imiennej ankiety.
 2. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, który dostępny jest na stronie Internetowej Gminy Człopa, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Człopa, w pokoju nr 14 Urzędu Miasta i Gminy Człopa, świetlicach wiejskich w Drzonowie i Drzonowie Wałeckim oraz u sołtysa Sołectwa  Drzonowo.

§ 4

 1. Wypełnione ankiety należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, przesłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub elektroniczną na adres e-mail: promocja@czlopa.pl

2. Ankiety anonimowe i niepodpisane nie będą rozpatrywane.

§ 5

Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Człopa, na Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Człopa, na tablicach ogłoszeń w Drzonowie i Drzonowie Wałeckim oraz na najbliższej sesji Radzie Miejskiej w Człopie.

§ 6

 1. Wykonanie Zarządzenia, przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierza się inspektorowi ds. Promocji Paulinie Drabińskiej.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zobacz zarządzenie i ankietę w pliku