Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

OGŁOSZENIE

KONTROLA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY CZŁOPA

OGŁOSZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że na podstawie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022, poz. 2519) rozpoczyna się kontrola:

  • segregacji zgromadzonych odpadów komunalnych (kontrolę przeprowadzi firma odbierająca odpady, która sprawdzi, czy w pojemnikach i workach znajdują się odpowiednie frakcje odpadów).

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane)
i powiadamia, o tym fakcie na piśmie, burmistrza oraz właściciela nieruchomości. Ostateczną konsekwencją braku prawidłowej segregacji będzie wydana z urzędu decyzja, w której określona zostanie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres, w którym nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując podwyższoną stawkę opłaty – 82,00 zł/os/mc.

  • danych dot. ilości osób zamieszkałych wykazanych w złożonej deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kontrolę przeprowadzą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Człopa).

Obowiązek ponoszenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Przepisy nie wskazują, że zamieszkiwanie ma być przez okres całego miesiąca. Wystarczy, że nieruchomość jest zamieszkiwana przez kilka dni w miesiącu, a to nakłada obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc. Osoba pracująca lub ucząca się poza miejscem zamieszkania, powracająca do miejsca zamieszkania kilka razy w miesiącu jest nadal osobą zamieszkałą w tym miejscu, w którym koncentruje się jej życie, czasowo przebywając w miejscu pracy lub nauki. Ciąży zatem na niej obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależnie od ilość tych odpadów. Krótkotrwała nieobecność mieszkańca nie wpływa na możliwość obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc.