Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Zmiana stawek opłaty

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Zmiana stawek opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust.2a pkt 1 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2021 r. Rada Miejska w Człopie podjęła uchwałę nr XXIX/241/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • 35,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 • 70,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów*.

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

WAŻNE:

 1. Stosownie do art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek ponoszenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyznacznikiem poniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zatem zamieszkanie minimum jednego mieszkańca na danej nieruchomości.

Organ podatkowy w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy nie prowadzi ustaleń dotyczących ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w danej nieruchomości. Powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest uzależnione od faktu wytwarzania odpadów komunalnych, lecz wynika z faktu samego zamieszkiwania na danej nieruchomości. Ustawodawca założył, że osoby zamieszkujące daną nieruchomość wytwarzają odpady komunalne. Do powstania obowiązku ponoszenia opłaty wystarczające jest stwierdzenie faktu zamieszkiwania.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc. Przepis nie wskazuje, że zamieszkiwanie ma być przez okres całego miesiąca. Wystarczy, że nieruchomość jest zamieszkiwana przez kilka dni w miesiącu, a to nakłada obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc.

Osoba pracująca lub ucząca się poza miejscem zamieszkania, powracająca do miejsca zamieszkania kilka razy w miesiącu jest nadal osobą zamieszkałą w tym miejscu, w którym koncentruje się jej życie, czasowo przebywając w miejscu pracy lub nauki. Ciąży zatem na niej obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezależnie od ilość tych odpadów.

Krótkotrwała nieobecność mieszkańca nie wpływa na możliwość obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc.

 1. Przypominamy - prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, a to przedkłada się na zmniejszenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:
 • papier i tektura – worek niebieski,
 • szkło – worek zielony,
 • metale i tworzywa sztuczne – worek żółty,
 • odpady bio, odpady kuchenne – worek brązowy,
 • odpady zmieszane – pojemnik 
 1. Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, korzystanie ze zniżki na kompostowanie bioodpadów).
 2. W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość naliczonej opłaty właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa i na stronie internetowej www.bip.czlopa.pl w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła przesłanka do zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami.
 3. Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Człopa, pod nr tel. 67 259 16 82 w godzinach pracy urzędu lub wysłanie zapytania na adres: fundusze@czlopa.pl