Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło
19 cze 2023

„Ciepłe Mieszkanie”- nabór wniosków

„Ciepłe Mieszkanie”- nabór wniosków

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa ogłasza nabór główny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców budynków wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Człopa.

Celem programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Beneficjentami programu mogą być mieszkańcy budynków wielorodzinnych z terenu Miasta i Gminy Człopa, tj. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie Miasta i Gminy Człopa, którzy w ramach programu mogą uzyskać dotację ze środków finansowych udzielonych Gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zwanych w dalszej części beneficjentami końcowymi. W przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia.

Wnioski w naborze głównym przyjmowane są od dnia 19 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. lub do wyczerpania alokacji.

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa. Wniosek i załączniki muszą być opatrzone podpisem Wnioskodawcy lub osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

W celu złożenia wniosku w wersji elektronicznej należy pobrać wzór wniosku, wypełnić i opatrzyć kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a następnie przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy Człopa: adres skrytki EPUAP /1kfjc812kg/skrytka. W tym przypadku konieczne jest załączenie do wniosku załączników w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stale służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

 1. zakup i montaż źródła ciepła spełniającego wymagania Programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
 2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu
z zakresu):

 1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta i Gminy Człopa zawarte na stronie internetowej oraz stronie BIP Miasta i Gminy Człopa.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie Programu Czyste Powietrze / zakładka „weź dofinansowanie”/„Ciepłe Mieszkanie” oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie/zakładka „Oferta”/ „Programy”/ „Ciepłe Mieszkanie”.

Załączniki:

 1. Zarządzenie
 2. Wykaz kosztów kwalifikowanych
 3. Instrukcja wypełniania wniosku
 4. Załącznik 1 do Zarządzenia - Ogłoszenie
 5. Załącznik 1 WODP Wniosek
 6. Załącznik 2 do Zarządzenia - Regulamin
 7. Załącznik 3 - Załączniki do WOPD