Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Ewidencja obiektów

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach hotelarskich przedsiębiorca, który na terenie Gminy Człopa zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (czyli nie jest: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym), a także rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym położonym w Gminie Człopa jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem świadczenia usług do Urzędu Miasta i Gminy Człopa w celu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól namiotowych na terenie Miasta i Gminy Człopa (Druk PTS-01)
 2. Karta informacyjna o obiekcie (Druk PTS-03)
 3. Arkusz spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia (Druk PTS-04)
 4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
 5. Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy rolników),
 6. Nakaz płatniczy (dotyczy tylko rolników)
 7. Pouczenie (Druk PTS-07)

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

- od zaświadczenia – 17 zł (DRUK-PTS-06)

Termin i sposób załatwienia

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 2020 poz. 2211)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z  dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2166).

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Na terenie Miasta i Gminy Człopa ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Człopa. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 2. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty zawierają: określenie właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu, świadczącego usługi hotelarskie, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa o następujących zmianach:
  1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, (DRUK PTS-05)
  2. uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, (DRUK PTS-02)
  4. zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, (DRUK PTS-02)
  5. zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. (DRUK PTS-02)

Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępniane do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.