Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Ewidencja obiektów

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach hotelarskich przedsiębiorca, który na terenie Gminy Człopa zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (czyli nie jest: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym), a także rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym położonym w Gminie Człopa jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem świadczenia usług do Urzędu Miasta i Gminy Człopa w celu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól namiotowych na terenie Miasta i Gminy Człopa (Druk PTS-01)
  2. Karta informacyjna o obiekcie (Druk PTS-03)
  3. Arkusz spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia (Druk PTS-04)
  4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
  5. Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy rolników),
  6. Nakaz płatniczy (dotyczy tylko rolników)
  7. Pouczenie (Druk PTS-07)