Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Ewidencja obiektów

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach hotelarskich przedsiębiorca, który na terenie Gminy Człopa zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim (czyli nie jest: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym), a także rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym położonym w Gminie Człopa jest zobowiązany zgłosić ten fakt przed rozpoczęciem świadczenia usług do Urzędu Miasta i Gminy Człopa w celu dokonania wpisu do ewidencji innych obiektów.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól namiotowych na terenie Miasta i Gminy Człopa (Druk PTS-01)
 2. Karta informacyjna o obiekcie (Druk PTS-03)
 3. Arkusz spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia (Druk PTS-04)
 4. Kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
 5. Kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie dotyczy rolników),
 6. Nakaz płatniczy (dotyczy tylko rolników)
 7. Pouczenie (Druk PTS-07)

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa lub przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

- od zaświadczenia – 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Wpis do ewidencji dokonywany jest w terminie do 14 dni od otrzymania wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. 2019 poz. 238)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z  dnia 19 sierpnia 2004 w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 868).

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Na terenie Miasta i Gminy Człopa ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Człopa. Ewidencja nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
 2. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty zawierają: określenie właściciela, zarządzającego lub dzierżawcy obiektu, świadczącego usługi hotelarskie, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.
 3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa o następujących zmianach:
  1. zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  2. uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
  3. zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  4. zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  5. zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępniane do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.