Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Hala Widowiskowo-Sportowa

Zajęcia na Hali Widowiskowo - Sportowej od września 2023 r.

Zobacz plan zajęć

*****

Regulamin korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Osiedlowej 9 w Człopie.

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z budynku Hali Widowiskowo-Sportowej, położonej
w Człopie przy ul. Osiedlowej 9, jej urządzeń, zaplecza technicznego, oraz urządzonych na terenie przylegającym do budynku - parkingu, chodników i terenów zielonych, zwanych dalej "Halą".

2. Właścicielem Hali jest Gmina Człopa.

3. Zarządcą Hali jest Urząd Miasta i Gminy Człopa.

§ 2. 1. Hala przeznaczona jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i oświatowych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2.

2. Przeznaczenie znajdujących się w budynku Hali pomieszczeń, udostępnionych do użytkowania na podstawie umów najmu lub dzierżawy, określa treść umów zawartych odpowiednio - z najemcą lub dzierżawcą.

§ 3. 1. Hala jest otwarta od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 21.00.

2. Poza godzinami otwarcia, na terenie Hali mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione przez zarządcę Hali.

3. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe, kulturalne
i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez zarządcę harmonogramu.

4. Zarządca zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć prowadzonych cyklicznie w ramach ustalonego harmonogramu, w razie wystąpienia potrzeby zapewnienia dyspozycji pomieszczeniami w Hali, w celu zorganizowania imprezy nie mieszczącej się w katalogu stałej oferty obiektu.

5. Po uzgodnieniu z zarządcą dopuszcza się możliwość korzystania z Hali w innych godzinach niż wskazane w ust. 1.

§ 4. 1. Z Hali mogą korzystać:

a) osoby fizyczne,

b) kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej,

c) szkoła i przedszkole z terenu Gminy Człopa w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów,

d) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę,

e) zakłady pracy, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa.

2. Osoby małoletnie w wieku do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Hali tylko pod opieką dorosłych.

3. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe, obowiązuje strój sportowy
i używanie obuwia z przeznaczeniem do sportów halowych, z płaską, niebrudzącą podłogi podeszwą.

§ 5. 1. Osoby przebywające na terenie Hali, zobowiązane są do:

1) przestrzegania przepisów określających zasady zachowania się w Hali, w szczególności niniejszego regulaminu;

2) podporządkowania się poleceniom służb porządkowych, osób upoważnionych przez zarządcę lub instruktorów sportu;

3) zgłaszania służbom porządkowym, osobom upoważnionym przez zarządcę lub instruktorom sportu zauważonych przypadków kradzieży oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie Hali oraz naruszania przepisów niniejszego regulaminu;

4) korzystania z urządzeń znajdujących się w Hali zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Osoby korzystające z sali sportowej zobowiązane są do:

1) pozostawiania okrycia zewnętrznego i obuwia w szatni;

2) przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie używania przyrządów sportowych znajdujących się
w wyposażeniu sali, zgodnie z umieszczonymi instrukcjami;

3) zwrócenia sprzętu i urządzeń po zakończeniu ćwiczeń w wyznaczonym do tego miejscu, w stanie sprawnym technicznie.

3. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem winien sprawdzić stan techniczny sprzętu
i urządzeń, z których będą korzystać uczestnicy zajęć, a w przypadku stwierdzenia usterek powiadomić właściwe osoby, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

§ 6. W hali mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych. Organizator imprezy ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia oraz porządek w Hali.

§ 7. Opłaty za korzystanie z Hali i jej urządzeń pobierane są według obowiązującego cennika.

§ 8. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Hali może odbywać się tylko za zezwoleniem określonym w odrębnych przepisach i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 9. Na terenie Hali zakazuje się:

1) tarasowania przejść, ciągów komunikacyjnych i dróg ewakuacyjnych;

2) zaśmiecania lub zanieczyszczania Hali;

3) zakłócania porządku, wszczynania awantur oraz prowokowania do takich zachowań;

4) spożywania alkoholu, środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego, z zastrzeżeniem wynikającym § 8 niniejszego regulaminu;

5) wprowadzania psów (nie dotyczy osób niewidomych używających psów, jako przewodników,
a także psów służb porządkowych i Policji) i innych zwierząt;

6) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub
w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku;

7) umieszczania, bez zgody zarządcy napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń;

8) prowadzenia - bez posiadania stosownych uprawnień - sprzedaży towarów lub kart wstępu oraz prowadzenia zbiórek pieniężnych;

9) wnoszenia materiałów pirotechnicznych;

10) podejmowania innych czynności, które mogą być powodem zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających na terenie obiektu bądź doprowadzić do jego uszkodzenia lub zniszczenia.

§ 10. 1. Wszystkie drogi ewakuacyjne na terenie Hali muszą być wolne i przejezdne.

2. Parkowanie pojazdów na terenie Hali odbywać się może w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 11. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku określone w niniejszym regulaminie mogą być wyproszone z Hali przez osoby odpowiedzialne za dbałość o stan bezpieczeństwa
i porządku w Hali, działające z upoważnienia zarządcy obiektu.

Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 19 listopada 2019 r.

*****

Regulamin korzystania z kompleksu boisk zewnętrznych przy ul.Osiedlowej 9 w Człopie

1. Regulamin określa zasady i tryb korzystania z kompleksu boisk zewnętrznych  położonych w Człopie przy ul. Osiedlowej 9, oraz jego urządzeń, zwanych dalej "Kompleksem".

2. Do kompleksu boisk zewnętrznych przy ulicy Osiedlowej 9 w Człopie należą:

a) kort tenisowy,

b) boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykowej.

3. Zewnętrzny kompleks sportowy przeznaczony jest do aktywności fizycznej mieszkańców Miasta i Gminy Człopa.

a) Administratorem obiektu jest Urząd Miasta i Gminy Człopa.

b) Administrator przyjmuje wnioski i uwagi użytkowników. Tel. 67-259-10-69.

4. Kompleks należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem w obecności i za zgodą trenera, opiekuna lub obsługi obiektu.

5. Osoby małoletnie w wieku do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie kompleksu tylko pod opieką dorosłych.

6. Boisko sportowe otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 21.00.

a) Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć ze względu na złe warunki atmosferyczne, techniczne i inne.

7. W przypadku organizacji imprez gminnych, administrator zastrzega sobie prawo do odwoływania rezerwacji oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu.

8. Z kompleksu mogą korzystać:

a) osoby fizyczne,

b) kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej,

c) szkoła i przedszkole z terenu Gminy Człopa w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów,

d) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę,

e) zakłady pracy, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa.

9. Pierwszeństwo w wykorzystaniu obiektu mają:

a) grupy uczniów z opiekunami podczas zajęć szkolnych.

10. Osoby przebywające na terenie kompleksu, zobowiązane są do:

a) przestrzegania przepisów określających zasady zachowania się na terenie kompleksu,
w szczególności niniejszego regulaminu,

b) podporządkowania się poleceniom służb porządkowych, osób upoważnionych przez zarządcę lub instruktorów sportu,

c) zgłaszania służbom porządkowym, osobom upoważnionym przez zarządcę lub instruktorom sportu zauważonych przypadków kradzieży oraz niszczenia mienia znajdującego się na terenie Hali oraz naruszania przepisów niniejszego regulaminu,

d) korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie kompleksu zgodnie z ich przeznaczeniem,

e) używania odpowiedniego obuwia sportowego.

11. Prowadzący zajęcia każdorazowo przed ich rozpoczęciem winien sprawdzić stan techniczny sprzętu i urządzeń, z których będą korzystać uczestnicy zajęć, a w przypadku stwierdzenia usterek powiadomić właściwe osoby, zgodnie z pkt. 10 ust. c) niniejszego regulaminu.

12. Na terenie kompleksu sportowych zabrania się:

a) picia alkoholu i palenia tytoniu, spożywania środków odurzających oraz przebywania
w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

b) niszczenia zieleni i innego mienia gminnego,

c) wprowadzania psów,

d) jazdy rowerami, rolkami, deskorolkami,

e) poruszania się pojazdami silnikowymi,

f) korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

g) wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych.

13. Opakowania po napojach i innych artykułach spożywczych należy wrzucać do koszy na śmieci.

Uchwała nr XIII/92/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.