Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Nieczystości ciekłe

Informacja o obowiązku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie Gminy Człopa

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Człopa dokonuje wpisu do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie złożonej deklaracji przez właściciela nieruchomości, który eksploatuje wskazany zbiornik na nieczystości płynne.

Wydrukowane deklaracje dotyczące BZ oraz POŚ dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa (pokój nr 16) oraz do pobrania tutaj.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy dostarczyć w formie papierowej:

 • w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa;

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Człopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa;

 • w formie elektronicznej w postaci scanu na adres mailowych umig@czlopa.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 grudnia 2023 r., po upływie terminu Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zobowiązany będzie do skontrolowania nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Człopa w celu identyfikacji sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz gromadzić dowody potwierdzające uiszczanie opłaty za te usługi.

Kontakt w sprawie pod nr telefonu 672591693 lub 728406491

Wykaz podmiotów uprawnionych do wywozu nieczystości ciekłych i zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków:

 1. Usługi Leśne Włodzimierz Węgrzyn, Wołowe Lasy 2/2 78-630 Człopa

 1. Usługi Leśne Tadeusz Olejarczyk, Dzwonowo 14, 78-630 Człopa

 1. Firma Usługowa FENIX Krzysztof Sulik ul. Zamkowa 14/4, 78-650 Mirosławiec

 1. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińskiej 29, 03-044 Warszawa

 1. WC SERWIS Sp. z o.o. ul. Szybowej 2, 41-808 Zabrze

 1. Gospodarstwo Rolne Krzysztof Cieślak, Jaglice 20, 78-630 Człopa

 1. Prywatne Gospodarstwo Rolne Andrzej Ługowski, Dłusko 2, 78-630 Człopa

 1. Stefan Fedyniak, Jaglice 9, 78-630 Człopa