Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Inwestycje

Ważniejsze inwestycje w Gminie Człopa

Lp. Nazwa Stan
2018 rok
1. Przebudowa części transpuszczańskiej trasy – odcinek drogi powiatowej Człopa – Golin nr 2304Z i 2305Z”. Kwota dotacji celowej dla Powiatu Wałeckiego w wysokości 376 547,94 zł Zrealizowano 2 241 424,32 zł  
2019 rok
2. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”:  - Modernizacja kuchni w sołectwie Mielęcin - Montaż 15 ławeczek, 2 stojaków na rowery, 1 donicy oraz naprawa starych ławeczek - Prace przy OSP Człopa – utwardzenie terenu, ułożenie chodnika, budowa ogrodzenia panelowego, ułożenie placu z kostki brukowej   Zrealizowano Zrealizowano   Zrealizowano
3. Zakup dziewięcioosobowego samochodu w ramach projektu edukacyjnego „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie.” Zrealizowano 104 000,00 zł
4. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Brzozowej w Człopie 2018 – etap II 2017 – etap I Zrealizowano  791 015,37 zł 505 713,45 zł
5. II etap budowy budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (obejmujący roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych). Zrealizowano dofinansowanie: 497 089,49 zł
6. Przekazanie na rzecz Domu Kultury w Człopie w administrowanie budynku po dawnej szkole w Mielęcinie. Zrealizowano
7. Projekt „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” W trakcie realizacji Całość- 831 296,00 zł Dofinansowanie: 776 896,00 zł
8. Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin. W ramach zagospodarowania terenu zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń, cztery ławki parkowe, stół do gry w szachy i 4 krzesła, kosz na śmieci, a także dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych. Teren wyłożono piaskiem. Wartość wykonanych prac to 67 403,02 zł. Zrealizowano
9. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem obiektu do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – etap II. Zrealizowano 347 437,75 zł
10. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Wołowych Lasach. Zrealizowano 18 450,00 zł
11. „Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa – etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem” Dot. Sieci wodociągowej w m. Trzebin/Drzonowo Zrealizowano
12. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa”. - wykonanie sieci hydrantów wewnętrznych obejmujących swoim zasięgiem całą powierzchnię strefy pożarowej budynku Urzędu miasta i Gminy Człopa. Wartość umowy opiewa na kwotę 110 700,00. Zrealizowano 100 004,48 zł
13. Remont drogi gminnej w miejscowości Golin na działce nr 58. Zrealizowano
14. Budowa układu komunikacyjnego przy budynku ul. Południowa 17 w Człopie. Zadanie opiewało na kwotę 27 967,62 zł. Udział finansowy Gminy Człopa to 13 983,81 zł. Pozostałą część sfinansowała Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zrealizowano  
15. „Poćwiczmy razem – siłownia pod chmurką w Jaglicach” zrealizowana w ramach uzyskanego grantu sołeckiego. Wartość zadania opiewa na kwotę 13 500,00 złotych. Zrealizowano Całość- 16 030,00 zł Dofinansowanie:
10 000,00 zł
16. Stworzenie produktu turystycznego „Człopa miasto po drodze” – Strona internetowa, filmy podmiotów turystycznych, tablice i foldery z kodami QR Zrealizowano
50 000,00 zł
17. Oficjalne przyjęcie do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie nowego samochodu dostawczego TOYOTA PRO ACE. Zrealizowano
18. Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Człopa w 2019 roku. Gmina musiała dopłacić z budżetu 5 459,07 złotych. Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Usunięto 71,484 Mg azbestu Zrealizowano Całość- 33 969,20 zł Dofinansowanie: 28 593,60 zł
19. Wymiana kotła C.O w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zrealizowano:
115 908,05 zł
2020 rok
20. Przebudowa drogi powiatowej 2318Z w Wołowych Lasach realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Wkład gminy Człopa: 198 985,64 zł Zrealizowano
21. Porozumienie o współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającą obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczące wdrożenia ujednoliconego systemu wymiany informacji w zakresie pozyskiwania i obsługi przedsiębiorców, zainteresowanych realizacją nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy inwestycji w obszarze  Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej. Zrealizowano
22. Remont budynku przy ul. Strzeleckiej 1, gdzie funkcjonuje Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie. Zrealizowano
23. Gruntowna naprawa mostu na Cieszynce w rejonie ulicy Młyńskiej. Zrealizowano
24. Naprawa kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Człopie. Koszty naprawy kaplicy wyniosły łącznie 118 236,00 złotych. Na tę kwotę złożyły się koszty zabezpieczenia – 15 000,00 złotych, dokumentacja techniczna wraz z nadzorem inwestorskim – 16 236,00 złotych i roboty budowlane wycenione na kwotę 87 000,00 złotych. Zrealizowano  
25. Zakup busa na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie sfinansowany w ramach projektu „Doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w Człopie” przez Gminę Człopa i Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zrealizowano 127 999,95zł
26. Spełnienie obowiązku ustawowego - „Mieszkania chronione – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne” Zrealizowano Prace adaptacyjne:148 679,76 zł Całość: 384393,75zł Dofinansowanie: 650 174,06 zł
27. Wykonanie dojścia do budynku wielorodzinnego przy ul. Brzozowej 8 w Człopie. Zrealizowano 5 822,28 zł
28. „Budowa ul. Brzozowej w Człopie”   Zrealizowano 669 001,48 zł Dofinansowanie: 274 033,57 zł
29. „Przez Człopę z rybą po drodze” - montaż obiektów małej architektury – zainstalowanie 7 tablic informacyjnych, utwardzenie terenu działki budowlanej, budowa oświetlenia ulicznego oraz film promujący wędkarstwo na terenie gminy Człopa, noclegi i wyżywienie. Zrealizowano 150 866,62 zł
30. Remont części trybun dla kibiców gości na Stadionie Miejskim w Człopie W trakcie realizacji Całość: 49 856,48 zł Dofinansowanie: 19 000,00 zł
31. „Granty Sołeckie 2020” dla Trzebina W trakcie realizacji Dofinansowanie: 10 000,00 zł
32. Przebudowa chodnika na działce 68/2, ul. Witosa
w Człopie.
Zrealizowano 29 800,00 zł
33. „Komputer dla ucznia” – zakup partii 23 laptopów w ramach projektu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zrealizowano W całości za środki zewnętrzne Wartość projektu:
58 917,55 zł
34. Remont drogi przez miejscowość Pieczyska Zrealizowano
35. Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu do wsi Drzonowo. Zrealizowano
36. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu – etap III”. Zrealizowano
37. Projekt Ośrodka Zdrowia i Żłobka   W trakcie realizacji 100 000,00 zł
38. Zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji w budynku UMiG Człopa W trakcie realizacji 75 522,00 zł
39. „Komputer dla ucznia” – zakup 20 laptopów ze słuchawkami w ramach projektu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W trakcie realizacji W całości za środki zewnętrzne Wartość projektu:
55 000,00 zł
40. Remont mostu w Bukowie. Dofinansowanie w całości z Nadleśnictwa Człopa

Zrealizowano

42 000,00 zł
41. Wycinka 14 drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wzdłuż drogi gminnej w Czaplicach

Zrealizowano

11 600,00 zł
42. Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy ulicy Piaskowej (hydrofornia)

Zrealizowano

14 883,00 zł
43. Zakup i montaż 3 lamp solarnych w Przelewicach

Zrealizowano

Środki gminne: 12 122,51 zł

Fundusz sołecki: 10 201,99 zł
44. Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w Załomie w ciągu drogi gminnej (Jeleni Róg)

Zrealizowano:

19 557,00 zł
45. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim.

Zrealizowano

211 665,19 zł
46. Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach.

Zrealizowano

125 565,43 zł
47. Przebudowa budynku remizy OSP w Wołowych Lasach w zakresie warstw stropodachu (stara część)

Zrealizowano

21 525,00 zł
48. Wyrównanie terenu parku w Trzebinie

Zrealizowano

2021 rok
49. Remont przepustu odwadniającego sąsiednie grunty pod drogą gminną w Trzebinie

Zrealizowano

4 100,00zł
50. Remont nawierzchni asfaltowej przy ul. Witosa (rekonstrukcja studni na kanalizacji deszczowej)

Zrealizowano

4 150,00zł
51. Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze na pomniku przyrody Dobrosława w Jaglicach

W trakcie realizacji

8 424,00 zł
52. Odnowienie/odmalowanie przejścia dla pieszych przy ul. Witosa

Zrealizowano

3 100,00 zł
53. Budowa placu zabaw „Radosne podwóreczko” w Przelewicach i Załomie

W trakcie realizacji

84 000,00z ł
54. Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem – Placówka wsparcia dziennego Cieszynka przy MGOPS

Zrealizowano

257 404,90 zł
55. Budowa placu zabaw w Jeleniach

W trakcie realizacji

30 899,63 zł
56. Remont mostku na Cieszynce w ciągu ścieżki Brzegiem Człopskich Jezior Zrealizowano
57. Remont kładki spacerowej nad jeziorem Miejskim Zrealizowano
58. Oczyszczenie terenu po byłej masarni na ul. Kolejowej W trakcie realizacji
59. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa

Zrealizowano

60. Montaż 2 lamp na istniejących słupach w Szczuczarzu

W trakcie realizacji

61. Montaż 2 lamp solarnych w Załomie/Borowik i ul. Gospodarskiej Zrealizowano
62. Remont dachu na świetlicy w Załomie Zrealizowano