Herb Człopy
Oficjalny Portal
Miasto i Gmina Człopa
Człopa miasto po drodze Baza aktów własnych transmisji sesji Rady Miejskiej BIP FB
tło

Inwestycje

Ważniejsze inwestycje w Gminie Człopa

Lp. Nazwa Stan
2018 rok
1. Przebudowa części transpuszczańskiej trasy – odcinek drogi powiatowej Człopa – Golin nr 2304Z i 2305Z”. Kwota dotacji celowej dla Powiatu Wałeckiego w wysokości 376 547,94 zł Zrealizowano 2 241 424,32 zł  
2019 rok
2. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”:  - Modernizacja kuchni w sołectwie Mielęcin - Montaż 15 ławeczek, 2 stojaków na rowery, 1 donicy oraz naprawa starych ławeczek - Prace przy OSP Człopa – utwardzenie terenu, ułożenie chodnika, budowa ogrodzenia panelowego, ułożenie placu z kostki brukowej   Zrealizowano Zrealizowano   Zrealizowano
3. Zakup dziewięcioosobowego samochodu w ramach projektu edukacyjnego „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Człopie.” Zrealizowano 104 000,00 zł
4. Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Brzozowej w Człopie 2018 – etap II 2017 – etap I Zrealizowano  791 015,37 zł 505 713,45 zł
5. II etap budowy budynku wielofunkcyjnej sali wiejskiej w Trzebinie (obejmujący roboty wykończeniowe, instalacje wewnętrzne, zagospodarowanie terenu, montaż urządzeń fotowoltaicznych). Zrealizowano dofinansowanie: 497 089,49 zł
6. Przekazanie na rzecz Domu Kultury w Człopie w administrowanie budynku po dawnej szkole w Mielęcinie. Zrealizowano
7. Projekt „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie” W trakcie realizacji Całość- 831 296,00 zł Dofinansowanie: 776 896,00 zł
8. Otwarta Strefa Aktywności nad Jeziorem Trzebin. W ramach zagospodarowania terenu zamontowano 6 urządzeń do ćwiczeń, cztery ławki parkowe, stół do gry w szachy i 4 krzesła, kosz na śmieci, a także dokonano nasadzeń krzewów ozdobnych. Teren wyłożono piaskiem. Wartość wykonanych prac to 67 403,02 zł. Zrealizowano
9. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem obiektu do wymagań bezpieczeństwa przeciwpożarowego – etap II. Zrealizowano 347 437,75 zł
10. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy remizy strażackiej w Wołowych Lasach. Zrealizowano 18 450,00 zł
11. „Modernizacja sieci wodociągowej w mieście i gminie Człopa – etap I budowa i modernizacja SUW wraz z wodociągiem” Dot. Sieci wodociągowej w m. Trzebin/Drzonowo Zrealizowano
12. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Człopa”. - wykonanie sieci hydrantów wewnętrznych obejmujących swoim zasięgiem całą powierzchnię strefy pożarowej budynku Urzędu miasta i Gminy Człopa. Wartość umowy opiewa na kwotę 110 700,00. Zrealizowano 100 004,48 zł
13. Remont drogi gminnej w miejscowości Golin na działce nr 58. Zrealizowano
14. Budowa układu komunikacyjnego przy budynku ul. Południowa 17 w Człopie. Zadanie opiewało na kwotę 27 967,62 zł. Udział finansowy Gminy Człopa to 13 983,81 zł. Pozostałą część sfinansowała Wałecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Zrealizowano  
15. „Poćwiczmy razem – siłownia pod chmurką w Jaglicach” zrealizowana w ramach uzyskanego grantu sołeckiego. Wartość zadania opiewa na kwotę 13 500,00 złotych. Zrealizowano Całość- 16 030,00 zł Dofinansowanie:
10 000,00 zł
16. Stworzenie produktu turystycznego „Człopa miasto po drodze” – Strona internetowa, filmy podmiotów turystycznych, tablice i foldery z kodami QR Zrealizowano
50 000,00 zł
17. Oficjalne przyjęcie do użytkowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej Zakład Budżetowy w Człopie nowego samochodu dostawczego TOYOTA PRO ACE. Zrealizowano
18. Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Człopa w 2019 roku. Gmina musiała dopłacić z budżetu 5 459,07 złotych. Zadanie było dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Usunięto 71,484 Mg azbestu Zrealizowano Całość- 33 969,20 zł Dofinansowanie: 28 593,60 zł
19. Wymiana kotła C.O w Urzędzie Miasta i Gminy Człopa Zrealizowano:
115 908,05 zł
2020 rok
20. Przebudowa drogi powiatowej 2318Z w Wołowych Lasach realizowana przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Wkład gminy Człopa: 198 985,64 zł Zrealizowano
21. Porozumienie o współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającą obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dotyczące wdrożenia ujednoliconego systemu wymiany informacji w zakresie pozyskiwania i obsługi przedsiębiorców, zainteresowanych realizacją nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy inwestycji w obszarze  Specjalnej Słupskiej Strefy Ekonomicznej. Zrealizowano
22. Remont budynku przy ul. Strzeleckiej 1, gdzie funkcjonuje Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Człopie. Zrealizowano
23. Gruntowna naprawa mostu na Cieszynce w rejonie ulicy Młyńskiej. Zrealizowano
24. Naprawa kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Człopie. Koszty naprawy kaplicy wyniosły łącznie 118 236,00 złotych. Na tę kwotę złożyły się koszty zabezpieczenia – 15 000,00 złotych, dokumentacja techniczna wraz z nadzorem inwestorskim – 16 236,00 złotych i roboty budowlane wycenione na kwotę 87 000,00 złotych. Zrealizowano  
25. Zakup busa na potrzeby Szkoły Podstawowej w Człopie sfinansowany w ramach projektu „Doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie w Człopie” przez Gminę Człopa i Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zrealizowano 127 999,95zł
26. Spełnienie obowiązku ustawowego - „Mieszkania chronione – przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części strychu budynku wielorodzinnego na dwa lokale mieszkalne” Zrealizowano Prace adaptacyjne:148 679,76 zł Całość: 384393,75zł Dofinansowanie: 650 174,06 zł
27. Wykonanie dojścia do budynku wielorodzinnego przy ul. Brzozowej 8 w Człopie. Zrealizowano 5 822,28 zł
28. „Budowa ul. Brzozowej w Człopie”   Zrealizowano 669 001,48 zł Dofinansowanie: 274 033,57 zł
29. „Przez Człopę z rybą po drodze” - montaż obiektów małej architektury – zainstalowanie 7 tablic informacyjnych, utwardzenie terenu działki budowlanej, budowa oświetlenia ulicznego oraz film promujący wędkarstwo na terenie gminy Człopa, noclegi i wyżywienie. Zrealizowano 150 866,62 zł
30. Remont części trybun dla kibiców gości na Stadionie Miejskim w Człopie W trakcie realizacji Całość: 49 856,48 zł Dofinansowanie: 19 000,00 zł
31. „Granty Sołeckie 2020” dla Trzebina W trakcie realizacji Dofinansowanie: 10 000,00 zł
32. Przebudowa chodnika na działce 68/2, ul. Witosa
w Człopie.
Zrealizowano 29 800,00 zł
33. „Komputer dla ucznia” – zakup partii 23 laptopów w ramach projektu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zrealizowano W całości za środki zewnętrzne Wartość projektu:
58 917,55 zł
34. Remont drogi przez miejscowość Pieczyska Zrealizowano
35. Budowa stacji uzdatniania wody i wodociągu do wsi Drzonowo. Zrealizowano
36. „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Człopie w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektu – etap III”. Zrealizowano
37. Projekt Ośrodka Zdrowia i Żłobka   W trakcie realizacji 100 000,00 zł
38. Zaprojektowanie i wykonanie systemu klimatyzacji w budynku UMiG Człopa W trakcie realizacji 75 522,00 zł
39. „Komputer dla ucznia” – zakup 20 laptopów ze słuchawkami w ramach projektu grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W trakcie realizacji W całości za środki zewnętrzne Wartość projektu:
55 000,00 zł
40. Remont mostu w Bukowie. Dofinansowanie w całości z Nadleśnictwa Człopa

Zrealizowano

42 000,00 zł
41. Wycinka 14 drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego wzdłuż drogi gminnej w Czaplicach

Zrealizowano

11 600,00 zł
42. Zakup i montaż 3 lamp solarnych przy ulicy Piaskowej (hydrofornia)

Zrealizowano

14 883,00 zł
43. Zakup i montaż 3 lamp solarnych w Przelewicach

Zrealizowano

Środki gminne: 12 122,51 zł

Fundusz sołecki: 10 201,99 zł
44. Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu mostu w Załomie w ciągu drogi gminnej (Jeleni Róg)

Zrealizowano:

19 557,00 zł
45. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Drzonowie Wałeckim.

Zrealizowano

211 665,19 zł
46. Przebudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Wołowych Lasach.

Zrealizowano

125 565,43 zł
47. Przebudowa budynku remizy OSP w Wołowych Lasach w zakresie warstw stropodachu (stara część)

Zrealizowano

21 525,00 zł
48. Wyrównanie terenu parku w Trzebinie

Zrealizowano

2021 rok
49. Remont przepustu odwadniającego sąsiednie grunty pod drogą gminną w Trzebinie

Zrealizowano

4 100,00zł
50. Remont nawierzchni asfaltowej przy ul. Witosa (rekonstrukcja studni na kanalizacji deszczowej)

Zrealizowano

4 150,00zł
51. Zabiegi pielęgnacyjno-zachowawcze na pomniku przyrody Dobrosława w Jaglicach

Zrealizowano

8 424,00 zł
52. Odnowienie/odmalowanie przejścia dla pieszych przy ul. Witosa

Zrealizowano

3 100,00 zł
53. Budowa placu zabaw „Radosne podwóreczko” w Przelewicach i Załomie

Zrealizowano

84 000,00z ł
54. Adaptacja pomieszczeń wraz z wyposażeniem – Placówka wsparcia dziennego Cieszynka przy MGOPS

Zrealizowano

257 404,90 zł
55. Budowa placu zabaw w Jeleniach

Zrealizowano

30 899,63 zł
56. Remont mostku na Cieszynce w ciągu ścieżki Brzegiem Człopskich Jezior Zrealizowano
57. Remont kładki spacerowej nad jeziorem Miejskim Zrealizowano
58. Oczyszczenie terenu po byłej masarni na ul. Kolejowej Zrealizowano
59. Remont kanalizacji deszczowej przy ul. Witosa

Zrealizowano

60. Montaż 2 lamp na istniejących słupach w Szczuczarzu

Zrealizowano

61. Montaż 2 lamp solarnych w Załomie/Borowik i ul. Gospodarskiej Zrealizowano
62. Remont dachu na świetlicy w Załomie Zrealizowano